Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Waarom Skihelmpje?

  •  GRATIS VERZENDING € 70,-
  •  VÓÓR 16 UUR BESTELD = MORGEN IN HUIS*
  •  GRATIS RETOURNEREN
  •  NIET GOED? GELD TERUG GARANTIE!
  •     *BESTELD OP WERKDAGEN

Download algemene voorwaarden

ALGEMEEN 

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Skihelmpje.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Skihelmpje.nl hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Skihelmpje.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Skihelmpje.nl worden gemeld. 

Artikel 1. Algemeen
1.A) Skihelmpje.nl is opgestart in 2010 en maakt sinds 2013 deel uit van Pallazzo.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Skihelmpje.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.B) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

2.C) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.D) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Skihelmpje.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Skihelmpje.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.E) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.A) Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Skihelmpje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

3.B) Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft. 

Artikel 4. Prijzen
4.A) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

4.B)  In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt. 

4.C) Skihelmpje.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen
5.A) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

5.B) De klant geeft Skihelmpje.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 

Artikel 6. Levering
6.A) Skihelmpje.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Skihelmpje.nl echter niet verplicht. 

6.B) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Skihelmpje.nl kan worden toegerekend. 

6.C) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Skihelmpje.nl  zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

6.D) Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Skihelmpje.nl zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Skihelmpje.nl . 

6.E) Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

6 F) Bent u niet thuis op de afgesproken datum, dan behouden wij ons het recht voor om de gemaakte transportkosten aan u door te berekenen. Tijdens het transport zijn uw artikelen voor alle veiligheid verzekerd tegen verlies en beschadiging. Standaard worden alle artikelen 2 keer aangeboden en komen daarna op een afhaal locatie terecht van de desbetreffende transporteur. Wij versturen alle pakketten en brievenpost via PostNL (verzorgd door MyParcel). 
6.G) Levering geschiedt uitsluitend als de betaling van uw order is ontvangen of als u aangeeft bij uw bestelling dat u deze onder rembours wilt ontvangen dan betaalt u aan de bode van PostNL. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Skihelmpje.nl verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.A) De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Skihelmpje.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

8.B) Skihelmpje.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

8.C) De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Skihelmpje.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

8.D) Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Skihelmpje.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 9. Conformiteit
Skihelmpje.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 10. Niet goed geld terug 
10.A) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 

10.B) In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie heeft de klant het recht, het product binnen 14 dagen na aflevering aan Skihelmpje.nl zonder opgave van reden aan te melden tot het retourneren. Na het aanmelden heeft de klant nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Het product kunt u gerust bekijken en passen zoals u dat in een winkel zou doen.

10.C) Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Skihelmpje.nl het verschuldigde orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

10.D) Wij horen graag wat de reden is van de retourzending is. Om onze dienstverlening te verbeteren. Dit is echter niet verplicht.  Dit kan gestuurd worden naar info@skihelmpje.nl.
Na akkoord wordt de retourzending pas geaccepteerd. De retourverzendkosten worden vergoed. U dient
 hiervoor het retourlabel van MyParcel te gebruiken.

 
Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Skihelmpje.nl , dan wel tussen Skihelmpje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Skihempje.nl, is Skihelmpje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Skihelmpje.nl. 

Artikel 12. Overmacht
Skihelmpje.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Skihelmpje.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland in Amsterdam. 

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen over deze Thuiswinkel
14.A) In het geval van een geschil dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan Skihelmpje.nl kenbaar te maken. Dit kan via info@skihelmpje.nl. Skihelmpje.nl zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. 

14.B) Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met info@skihelmpje.nl. 

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Pallazzo (Skihelmpje.nl) gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden aan: 

Pallazzo (Skihelmpje.nl)
E-mail: info@skihelmpje.nl
Website: www.skihelmpje.nl 

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Skihelmpje.nl zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Skihelmpje.nl, info@Skihelmpje.nl.


 
Pallazzo (Skihelmpje.nl)
Kooiplein 14a
1901 VW Castricum
Nederland

Telefoon : +31 (0) 251-820100
E-mail: info@skihelmpje.nl

 

Wat vinden andere

Contact

Skihelmpje
Kooiplein 14a
1901 VW Castricum

T 0251-820100

Voordelen

  •  GRATIS VERZENDING € 70,-
  •  VÓÓR 16 UUR BESTELD = MORGEN IN HUIS*
  •  GRATIS RETOURNEREN
  •  NIET GOED? GELD TERUG GARANTIE!
  •      *BESTELD OP WERKDAGEN

Betaalmethodes

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Powered by CCV Shop webwinkel